Téma k zamyšlení silniční mapy, dopravní nehody ostrava i dopravni nehody brno

20.02.2015 16:04

Účastníci nehody prošetřují dopravní nehodu sami, pokud nedošlo k autonehodě se škodou vyšší než-li sto tisíc korun, nedošlo k poškození majetku třetí osoby a taktéž není při ní nikdo raněný. Policejní složky musí přijet jenom k autonehodám, u kterých je někdo zraněn či někdo na následky nehody zemře a nebo škody přesahují dané hranice, případně je během nehody poškozený jiný člověk mimo účastníků provozu, např. vlastník poničeného domku, zahrady a nebo třeba plotu, svodidla, veřejné osvětlení, dopravní značky. Pokud se účastníci nehody na viníkovi srážky nedohodnou, navrhuje se také spíše povolat policejní složku. Zavinitele jinak posléze ustanoví pojišťovny podle záznamu o autohavárii, tedy předložených podkladů, v nerozhodném stavu potom i soud. s alkoholem v krvi či ovlivněn třeba drogami, má dle návrhu pojišťoven i minist. vnitra ČR rovněž povolat policejní příslušníky. Původně žádané sankce za bezdůvodné zavolání policejních složek k poškozením s minimální škodou rozzlobily jak odbornou tak i laickou veřejnost do té míry, že nyní v zákonných předpisech nejsou. Peněžní pokuta za povolání policejní složky tudíž nehrozí, ale na policii můžou rozkmotření účastníci nehody vyčkávat i hodně dlouho, zatímco nehodový záznam jde sepsat za několik málo minut. Kvůli možnému následujícímu sporu je dobré k písemné formě nehodového záznamu obstarat fotodokumentaci z místa nehody, z níž je čitelné rozestavení vozidel při nehodě a příp. i jejich poškození. Zároveň je doporučováno dostatečně zaznamenat umístění vozidel v době karambolu do záznamu. Mimo shora udávaného se dá také rozmluvit třeba o doprava nehody nebo o dopravní situace, ale rovněž například o jiných tématéch, jako je i informace z dopravy nebo dopravní nehody on line. K provedení záznamu o nehodě se může použít i euroformulář, i čistý list papíru. Záznam o nehodě ovšem musí mít nějaké nepostradatelné informace o nehodě a také spojení na účastníky autohavárie, aby bylo dle udaných osob vůbec možné autonehodu zapsat, posoudit právní základ nárokovaného požadavku poškozeného a vyplatit pojist. plnění z viníkovo povinného ručení. Účastníci na sepsání z důvodu stresu při autohavárii častokrát opomenou, a v předpise, který účastníkům dopravních nehod závazek vyplnit záznam o dopravní nehodě ukládá, není obsažena konkrétně daná forma toho, jak musí takový záznam vypadat. Euroformulář v předtištěné podobě usnadní účastníkům dopravních nehod vyplnění a zabezpečí, aby nevynechali důležité údaje. K nim se počítají registrační značky, typ a popis nabouraných vozů, kontaktní údaje řidičů a jiných účastníků, označení Zelených karet, popis a místo, kde se autohavárie stala a samozřejmě podpisy účastníků dopravní nehody. Každý z účastníků by si měl nechat 1 vyhotovení záznamu o dopravní nehodě, orig. podpisy účastníků je třeba mít na obou kopiích. Viník nehody musí podle zákona sepsaný záznam o dopravní nehodě odnést svojí pojišťovně a oprávněný by zase měl svojí újmu dokázat, a proto i oprávněný záznam o nehodě odesílá pojišťovně viníka. I když takový formulář neobsahuje údaj o viníkovi autohavárie, je dobré, aby se řidiči havar. aut dohodli na místě, kdo je viník a domluvu do sepsaného zápisu uvedli, např. písemným oznámením viníka, že dopr. nehodu způsobil a tudíž souhlasí se zaviněním. Rozhodně je ale příhodné pořídit si dodatečnou fotokopii záznamu před jeho odesláním pojišťovacímu ústavu. S tím souvisí i nehody na silnicích, dopravní informace dálnice nebo téma silniční zpravodajství. https://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/FD5FDECB-49B6-4AA1-8E79-2A5B635B2684/0/MicrosoftWord411.pdf a nehody v čr

V různých reklamních spotech Vás veškeré pojišťovny zahlcují informacemi, jak rychle, lehce a bez problémů zařídí Vaše právo na úhradu škody po dopravní nehodě, ale místo toho je pravdou opak. Jen ze své dobré vůle Vás ani jedna pojišťovna neodškodní. Pojišťovny jsou podnikatelské subjekty, které fungují, aby vytvářely prospěch vlastníkům. A proto se nejprve shání důvody, proč škody nenahrazovat, a o které nároky se jako oprávněný nepřihlásíte osobně, žádná pojišťovna vám je jen tak nenabídne a žádná pojišťovna nebude aktivní víc než musí. Dále není také v zájmu zavinitele havárie Vám nějakým způsobem vyhovět. Ten kdo způsobil nehodu je klientem pojišťovny, která by Vás měla odškodňovat. Dohlíží na své bonusové výhody a průběh škodního řízení, bude tudíž usilovat o maximální zmenšení nákladů svého pojistitele, které mu ze způsobené škody budou vyplývat. Moc nepočítejte s takovou situací, že by se v něm pohnulo svědomí a pomůže Vám s odškodňováním, když jej to má stát mnoho. Někdy zase postnu něco souvisejícího, třeba aktuální dopravní info.

Bylo by dobré poznat nejméně zákl. zásady počínání při dopr. havárii, v případě, že cestujete do zahraničí svým vozidlem. Ještě před chystanou cestou si zkontrolujte, zda v zemích, kam se chystáte jet, je platné vaše pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Najdete to napsané ve vámi sepsané dohodě povin. ručení a také na zel. kartě. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tzv. zelenou kartu mějte vždycky s sebou. Ve většině států Evropského světadílu jsou platné totožné normy jako v České republice. Složky policie se volají většinou jen k dopravním nehodám s větší škodou na majetku a když dojde ke zranění kohokoliv při nehodě, jenom v Rumunsku a Černé Hoře se musí policii nahlásit každá nehoda. Pokaždé, když se stane v cizích zemích dopravní nehoda, nespoléhejte na mluvenou dohodu mezi účastníky. Pokaždé jí nahlaste policejnímu orgánu, jelikož pro domorodce není nic lehčího, než-li po odjezdu účastníků vše zapřít a na váš účet chtít větší pojistné plnění. Jestliže havárii šetří policie, potvrďte podpisem protokol pouze za předpokladu, že rozumíte jeho obsahu a souhlasíte s tím, co je v něm uvedeno. Jinak do protokolu v českém jazyce připište svůj názor. Jestliže policejní složka nehodu vyšetřovat nebude, vypište formulář Záznam o dopravní nehodě takzvaný euroformulář. Pokud je to možné, vyfoťte místo dopravní nehody, zničené vozidlo, další způsobené škody a celou situaci. Nutností je věnovat zápisu do euroformuláře dostatek pozornosti, vyplnit jej čitelně a údaje dokonale u všech požadovaných bodů, když po jeho sepsání by z něho mělo být jednoznačné, který účastník nehody je viníkem a kdo poškozený, formulář je také zapotřebí opatřit účastnickými podpisy. Mohl bych se dále rozepsat třeba dopravní mapy nebo dopravní nehody. Ale to se mi nechce:D

Detektor radar. vln se nazývá pasivní antiradar a nijak z technického hlediska neovlivňuje působení policejního radaru. Jak k tomu ale přistupuje zákon? Podle zákona je dané, že se nesmí aplikovat techn. prostředky a různá zařízení, která kazí či narušují význam technických zařízení a prostředků používaných policejními složkami a nebo vojenskou policií během kontrolování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích. Na tyto nástroje potom zavedl zákonný předpis legislativní zkratku antiradar. Dříve se tento zákaz týkal pouze osob, které se účastnily provozu na pozemních komunikacích, ale současně se týká všech osob. V případě, že tedy se rozhodne řidič vozidla používat prostředky, jež se můžou označit pasiv. antiradarem, tudíž technické zařízení, které pouze rozpoznává, potom si myslím, že nedochází k nerespektování ustanovení zákona a lze antiradar používat. Zákon mu to žádným způsobem nezakazuje. Nýbrž dle právníků je aktuální vysvětlování o zákazu pasiv. antiradarů přinejmenším sporný, ba i úplně nesprávný. V zákonném předpise se lze dočíst, že je zakázáno užívat technické zařízení, jež ovlivňuje zařízení policie. Není ale jasné, co znamená to ovlivňování. Někdo to může pochopit jako třeba fyzik. ovlivňování funkce měření rychlosti, další si to vysvětluje jako třeba ovlivňování činnosti složek policie objevovat přestupky a udělovat finanční pokuty. A proto interpretovat zákon může jenom justiční orgán, a protože soud se touto problematikou dosud nezabýval, dodnes není srozumitelné, jak to je. Pokaždé je nutné se zorientovat v jednotlivých nabídkách, kde se dá nalézt kupříkladu dopravni nehody online, dopraví informace nebo i dopravní info nehody, dopravní nehody olomouc.